آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

یکی از مواردی که باید در زمان انتخاب رشته در نظر داشته باشید ، اطلاع از رتبه قبولی در سال گذشته است تا با آگاهی بیشتر انتخاب رشته خود را انجام دهید در جدول زیر رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری فراهم شده است و می توانید برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها ، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره در تماس باشید.

رتبه نوه سهمیه نام رشته دانشگاه محل پذیرش نوع دانشگاه
۱۶۶۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۸۵۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۹۱۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۰۵۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۰۷۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۲۳۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۳۰۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۳۱۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
۲۴۶۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۶۰۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۶۳۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
۲۷۲۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۲۸۵۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۳۰۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۳۱۳۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۳۲۰۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۳۲۹۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۳۳۱۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
۳۳۲۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۳۴۷۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۳۵۳۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۳۵۹۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۳۶۷۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
۳۷۴۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
۳۹۸۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
۴۰۲۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه
۴۰۸۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه
۴۱۷۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۴۲۵۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام روزانه
۴۳۴۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشکده علوم پزشکی تربت جام روزانه
۴۴۹۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه
۴۵۴۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر) روزانه
۴۶۴۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل کاشمر) روزانه
۴۷۸۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۴۸۹۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان پردیس خودگردان
۴۹۰۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۵۰۵۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه
۵۱۱۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مشکین شهر) روزانه
۵۲۱۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه
۱۱۸۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۲۱۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۵۳۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
۱۶۲۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۷۲۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۸۰۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۹۱۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله روزانه
۲۰۸۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۲۱۶۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۲۲۵۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۲۵۷۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۲۶۷۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
۲۸۵۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۹۹۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۳۱۹۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۳۲۷۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۳۱۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۳۴۹۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۳۵۶۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۳۶۲۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۳۸۵۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۳۹۹۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
۴۰۹۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۴۱۷۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
۴۲۳۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۲۸۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج روزانه
۴۳۵۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشکده علوم پزشکی ساوه روزانه
۴۴۷۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۴۵۶۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۴۶۲۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
۴۷۵۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه
۴۸۳۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۴۹۷۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه
۱۴۶۵ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۴۹۸ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۸۳۸ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۰۶۹ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۵۳۸ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۷۰۲ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۲۷۴۳ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۷۶۷ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۸۷۶ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۲۹۲۶ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۹۴۲ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۳۰۱۱ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۳۲۳۲ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۳۲۷۵ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۵۰۳۰ منطقه ۱ پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه
۵۰۸۴ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۵۱۱۴ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
۵۱۳۲ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۵۲۲۲ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۵۲۵۸ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۵۲۹۲ منطقه ۱ پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه
۵۳۴۳ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۸۷۰۶ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس) روزانه
۸۹۳۹ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه
۹۱۸۲ منطقه ۱ پرستاری دانشکده علوم پزشکی گراش روزانه
۹۲۳۷ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه
۱۱۴۲۹ منطقه ۱ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل نقده) روزانه
۳۰۳۶ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۳۱۹۰ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله روزانه
۳۵۱۲ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۳۶۹۰ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۳۸۸۴ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۳۹۵۲ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۴۰۱۶ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۴۱۲۷ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
۷۳۶۰ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه شاهد روزانه
۷۶۱۹ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه
۷۶۱۹ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۷۸۴۶ منطقه ۲ پرستاری دانشکده علوم پزشکی خلخال روزانه
۷۹۰۹ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۸۰۱۰ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
۸۱۱۵ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
۸۲۲۴ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۸۲۳۹ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۸۳۲۸ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه
۸۳۶۸ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
۸۴۹۵ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۸۵۵۱ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۸۹۳۷ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام پردیس خودگردان
۹۰۰۵ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۹۲۲۳ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۹۴۷۸ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۹۵۱۶ منطقه ۲ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه
۲۰۵۴ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۱۸۳ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۲۲۱۵ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۲۱۵ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۲۴۵ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۲۶۵ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۶۸۲ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۲۷۵۶ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۲۷۹۶ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول روزانه
۲۸۸۹ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۲۹۳۶ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۲۹۴۰ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۳۱۳۲ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۳۱۷۳ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
۳۲۰۳ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۳۲۳۵ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۳۲۳۹ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
۳۲۹۳ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۳۴۸۸ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۳۵۷۶ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۳۵۹۱ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۳۶۰۴ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۳۷۶۳ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۳۹۵۰ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۴۱۳۲ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۴۳۹۶ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۴۴۸۸ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۴۵۵۴ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۴۷۰۸ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
۴۸۹۷ منطقه ۳ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان

          

  

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

  

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

 

منبع:آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری


آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد  -

:: برچسب‌ها: اخرین رتبه قبولی , اخرین رتبه قبولی پرستاری , اخرین رتبه قبولی دانشگاه سراسری ,
:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: