آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی سراسری

 

رتبه در سهمیه نوع سهمیه رشته دانشگاه محل پذیرش نوع دانشگاه
۱۲۴۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۲۹۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۴۱۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۱۴۳۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۴۴۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۵۰۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۵۴۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۵۵۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۵۵۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۱۶۱۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۶۸۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۱۷۱۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۱۷۷۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۱۹۷۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۲۰۳۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۹۸۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۱۰۶۱ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۰۸۶ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۲۴۴ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۳۵۶ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۳۹۷ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۱۴۴۴ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۵۲۵ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۵۲۸ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۵۶۸ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۵۷۹ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۱۶۰۳ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۶۰۸ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۶۱۵ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۶۸۶ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۷۳۰ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۷۷۲ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۸۳۰ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۱۸۴۰ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۸۴۴ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۱۸۷۲ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۱۸۷۲ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۱۸۸۱ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۹۷۵ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۲۰۳۵ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۰۳۵ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۰۳۹ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۰۶۶ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۲۱۶۵ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۲۱۸۹ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۲۲۵۰ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۲۲۵۰ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۲۳۲۸ منطقه ۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان
۱۳۶۲ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۵۴۹ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۱۳۲ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۱۳۶ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۲۱۲ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۲۴۵ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۳۵۶ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۳۸۸ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۲۴۰۳ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۲۴۵۶ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۴۷۰ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۴۸۴ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۵۴۷ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۲۵۴۷ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۲۵۹۰ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۵۹۳ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۲۶۷۱ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۲۷۱۸ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۲۷۵۵ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۲۸۲۳ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۲۸۷۴ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۲۹۶۷ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۲۹۶۷ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۳۰۰۲ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۳۰۰۸ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۳۰۳۶ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۳۰۴۳ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۳۰۵۹ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۳۰۸۶ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۳۱۲۵ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۳۱۳۲ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۳۱۸۴ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۳۲۰۵ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۳۲۳۸ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۳۲۷۵ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۳۲۸۱ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۳۲۹۱ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۳۲۹۵ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۳۳۲۱ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۳۳۲۹ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۳۳۴۹ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۳۳۷۱ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۳۳۷۶ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۳۴۶۱ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۳۴۸۰ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۳۵۱۲ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۳۶۱۶ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۳۶۵۴ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۳۶۵۴ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۳۶۸۰ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۳۷۰۱ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۳۷۴۴ منطقه ۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۱۰۴۵ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۱۰۵۸ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۰۶۵ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۱۵۵ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۱۲۵۲ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۱۲۶۶ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۱۳۲۲ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۱۳۴۲ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۳۶۷ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۱۴۲۰ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۱۴۳۶ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۴۵۲ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۴۶۴ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۱۵۱۶ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۱۵۳۷ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۵۶۶ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۱۵۸۴ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۱۶۱۷ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۶۵۲ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۱۶۷۰ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۶۸۰ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۷۱۴ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۷۵۷ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت روزانه
۱۷۶۵ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۱۸۱۲ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۸۱۶ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی) روزانه
۱۸۹۶ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان روزانه
۱۹۳۴ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۱۹۴۹ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۱۳۲ منطقه ۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران پردیس خودگردان

فارغ التحصیلان رشته فیزیوتراپی می توانند در بیمارستان ها ، سازمان بهزیستی ، هلال احمر ، کلینیک های توانبخشی و … مشغول به کار شوند و مهم ترین موضوع برای اشتغال به کار در رشته فیزیوتراپی ، علاقمندی است. بنابراین در زمان انتخاب رشته این موضوع را نیز در نظر داشته باشید. شما داوطلبان می توانید برای دریافت مشاوره انتخاب رشته کنکور دانشگاه سراسری و آزاد با مشاوران مجرب و متخصص ما در مرکزمشاوره تحصیلی الومشاوره تماس بگیرید.

                

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

  

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید …

 

منبع:آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری

  

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد  - آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد - 

 
:: برچسب‌ها: اخرین رتبه قبولی , اخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی , اخرین رتبه قبولی دانشگاه های سراسری ,
:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 10 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: