آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری

یکی از مواردی که باید در زمان انتخاب رشته در نظر داشته باشید ، اطلاع از رتبه قبولی در سال گذشته است تا با آگاهی بیشتر انتخاب رشته خود را انجام دهید در جدول زیر آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری فراهم شده است و می توانید برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها ، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره در تماس باشید.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه نام رشته دانشگاه محل پذیرش  نوه دوره
۱۴۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۱۶۸۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۷۰۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۱۴۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۲۲۴۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۵۶۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۶۵۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۲۹۹۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج پردیس خودگردان
۲۹۹۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۳۰۳۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۳۲۵۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۳۴۱۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
۳۴۸۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۳۹۴۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه
۴۶۷۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۴۶۸۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
۴۸۸۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روزانه
۴۹۳۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
۴۹۴۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۵۰۳۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
۵۱۸۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی فسا روزانه
۵۳۶۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه
۵۸۳۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۲۱۷۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۱۸۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تهران روزانه
۲۶۸۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۳۴۳۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری روزانه
۳۶۱۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) روزانه
۳۶۷۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد روزانه
۴۱۸۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۴۳۱۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۴۷۰۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۴۷۸۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۵۰۴۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان) روزانه
۵۲۶۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
۵۶۰۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قزوین روزانه
۵۶۹۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه
۶۱۰۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد پردیس خودگردان
۶۱۰۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۶۱۰۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) روزانه
۶۱۴۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
۶۳۲۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشکده علوم پزشکی سیرجان روزانه
۶۷۱۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج پردیس خودگردان
۶۹۴۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۷۱۴۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۷۲۳۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه
۷۵۰۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه
۷۷۱۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
۷۹۴۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه
۷۹۵۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۸۱۱۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
۲۷۸۳ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۴۰۴۷ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۴۴۲۰ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۴۶۵۸ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۴۷۹۷ منطقه ۱ هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور روزانه
۵۰۲۱ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۶۰۱۴ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۶۳۸۰ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۷۱۸۲ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه شهرکرد روزانه
۷۲۲۲ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی قم روزانه
۷۳۸۸ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۷۹۴۱ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۸۰۹۷ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۸۱۲۵ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۸۱۸۲ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۸۲۳۲ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۸۲۹۷ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۲۵۵ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۹۶۷۴ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۹۹۰۱ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی فسا روزانه
۱۰۱۶۰ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
۱۰۹۶۷ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن) روزانه
۱۱۰۶۷ منطقه ۱ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد روزانه
۷۱۵۹ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۷۴۰۲ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۸۳۷۷ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
۹۰۳۳ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۹۶۱۱ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۹۷۱۷ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۹۹۸۶ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی یزد روزانه
۱۰۴۶۲ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گنبد کاووس روزانه
۱۱۴۵۹ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
۱۱۵۴۸ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۱۶۴۴ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۱۹۸۸ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۲۳۱۷ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بابل روزانه
۱۲۴۸۱ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۲۵۴۰ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۱۲۹۷۷ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۳۵۲۳ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۱۳۵۹۱ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۳۷۵۰ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اراک روزانه
۱۳۸۲۴ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۳۹۳۳ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان
۱۳۹۳۳ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۴۰۵۳ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
۱۴۱۵۸ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه
۱۴۴۵۷ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۴۷۴۸ منطقه ۲ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۲۱۵۲ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۳۰۵۵ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۴۵۳۳ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۴۸۵۷ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۵۲۷۱ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) روزانه
۶۴۱۵ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار روزانه
۶۶۶۱ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل روزانه
۶۷۹۳ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج روزانه
۷۱۲۶ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روزانه
۷۳۴۲ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه روزانه
۷۷۲۶ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) روزانه
۷۸۴۴ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۷۸۴۴ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۸۶۷۷ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۹۱۷۳ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۹۳۸۳ منطقه ۳ هوشبری دانشکده علوم پزشکی آبادان روزانه
۹۸۳۲ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روزانه
۱۰۰۷۵ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه
۱۰۱۴۸ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه
۱۰۹۲۰ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه
۱۰۹۷۴ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی همدان روزانه
۱۱۴۵۹ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
۱۱۷۸۸ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه روزانه
۱۳۵۶۵ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۳۸۹۷ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان روزانه
۱۴۱۷۷ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس روزانه
۱۴۷۰۰ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۱۵۳۳۱ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت روزانه
۱۵۴۵۲ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان پردیس خودگردان
۱۵۷۴۱ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۳۰۹۸۷ منطقه ۳ هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان

علاوه بر دانشگاه روزانه و پردیس خودگردان دانشگاه آزاد نیز رشته هوشبری را ارائه می دهد بنابراین می توانید برای اطلاع از آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد بر روی لینک کلیک نمایید.

          

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

  

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

 

منبع:آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری

 

 - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد  - آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد - آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد - آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری - 
:: برچسب‌ها: آخرین رتبه قبولی , آخرین رتبه قبولی دانشگاه سراسری , آخرین رتبه قبولی هوشبری , ,
:: بازدید از این مطلب : 78
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: