آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری

یکی از مواردی که باید در زمان انتخاب رشته در نظر داشته باشید ، اطلاع از رتبه قبولی در سال گذشته است تا با آگاهی بیشتر انتخاب رشته خود را انجام دهید در جدول زیر آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری فراهم شده است و می توانید برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها ، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره در تماس باشید.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه نام رشته دانشگاه محل پذیرش نوع دانشگاه
۶۲۹۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۹۱۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۱۲۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۸۴۲۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۸۹۱۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۹۵۵ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۲۱۷۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۱۷۷ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۳۱۶ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۲۳۷۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۳۷۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۲۴۵۹ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۲۵۶۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۶۷۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۳۱۱۵ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۴۶۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۳۶۲۱ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۳۸۱۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۳۳ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۰۰۶ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۱۵۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۴۲۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۴۴۸ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۹۳۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۹۳۹ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۰۱۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۲۲۲ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۳۳۴ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۸۹۰ منطقه ۱ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۲۸۱۳ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۳۴۱۰ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۳۶۱۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۳۶۸۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۳۷۶۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۷۶۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۳۷۶۸ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۳۹۶۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۴۰۳۴ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۰۶۹ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۲۷۴ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۲۸۸ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۳۳۱ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۳۳۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۴۷۸۷ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۰۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۲۵۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۷۴۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۷۴۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۷۶۱ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۰۵۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۱۲۶ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۸۴۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۶۹۱۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۹۱۵ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۰۲۹ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۷۱۷۲ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۹۷۳ منطقه ۲ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۱۱۵۸ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۳۶۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۳۸۶ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۵۵۶ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۱۶۸۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۷۲۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۸۴۵ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۸۵۸ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۸۵۸ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزانه
۱۹۲۴ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۱۹۳۴ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد روزانه
۲۱۶۴ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۲۰۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۴۷۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۰۱ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۵۱۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۲۵۳۶ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پردیس خودگردان
۲۸۸۹ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۰۹۶ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۳۹۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۱۵۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۲۴۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۸۱۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۴۸۱۵ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۸۹۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۱۸ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۵۰۳۳ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۰۸۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۹۶۲ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۰۰۳ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۶۲۵۰ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۶۹۲۷ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پردیس خودگردان
۷۶۷۸ منطقه ۳ بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه

               

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید …

 

منبع:آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه سراسری

 

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه پردیس خودگردان -آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد - 

 
:: برچسب‌ها: رتبه قبولی پردیس خودگردان , رتبه قبولی سراسری , رتبه قبولی بینایی سنجی ,
:: بازدید از این مطلب : 34
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: