آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری

در ذیل به اشاره  رتبه های قبول شده در دوره های سراسری پرداخته ایم . این مطلب از آن جهت مفید می باشد که می تواند در فرایند انتخاب رشته کنکوسراسری ،داوطلبان را به طور کامل راهنمایی نماید.برای آگاهی از آخرین رتبه های قبولی سایر رشته ها با مشاوران ما در مرکز الومشاوره تما حاصل فرمایید.

رتبه در سهمیه نوع سهمیه رشته دانشگاه نوع دوره
۱۲۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۱۵۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۱۶۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه شاهد روزانه
۲۰۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۲۶۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران روزانه
۲۷۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۳۲۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۳۳۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۴۳۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه
۴۳۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۴۹۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
۶۷۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۹۱۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه زنجان روزانه
۱۱۵۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه اراک روزانه
۱۲۳۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
۱۲۴۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه بیرجند روزانه
۲۰۱۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۲۰۹۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور
۲۱۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه
۲۲۸۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۲۳۰۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۳۵۳۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی رجا – قزوین غیرانتفاعی
۳۶۳۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد غیرانتفاعی
۲۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی فردوس – مشهد روزانه
۴۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه
۶۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه شیراز روزانه
۱۲۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی – مشهد نوبت دوم
۱۲۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۲۴۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه شاهد روزانه
۳۵۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۴۶۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه شاهد روزانه
۴۹۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه شهید مطهری روزانه
۵۱۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه
۵۴۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه
۶۲۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه
۶۷۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه بجنورد روزانه
۶۹۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۲۱۲۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
۲۱۳۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه مراغه روزانه
۴۲۴۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه زنجان نوبت دوم
۴۳۰۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز دولت آباد پیام نور
۴۹۶۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۵۱۳۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۵۱۹۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گرگان پیام نور
۵۲۰۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار پیام نور
۶۹۸۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز سیرجان پیام نور
۷۰۴۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان نوبت دوم
۷۳۰۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج پیام نور
۷۳۶۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان پیام نور
۸۲۲۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) روزانه
۹۶۱۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت غیرانتفاعی
۹۶۳۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج پیام نور
۹۸۲۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی بصیر – آبیک غیرانتفاعی
۱۰۸۸۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل پیام نور
۱۱۰۳۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی بهار – مشهد غیرانتفاعی
۳۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۵۵ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۱۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۴۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۵۱ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۱۷۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه
۴۶۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۶۱۵ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه
۶۲۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه
۶۵۷ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه تبریز روزانه
۷۳۱ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۷۴۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم
۷۶۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه
۸۱۷ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم
۹۰۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم
۹۱۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۹۷۷ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم
۱۰۰۵ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۱۰۱۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه شهید مطهری روزانه
۱۰۲۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه
۱۰۴۷ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۱۰۵۱ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه بجنورد روزانه
۱۴۸۲ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه
۱۴۸۵ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۱۵۵۸ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۲۰۱۰ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) روزانه
۲۰۷۷ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۲۱۲۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۲۶۳۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۲۸۰۲ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه سلمان فارسی – کازرون روزانه
۲۹۸۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۳۰۴۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
۳۰۹۵ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد غیرانتفاعی
۳۱۷۰ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه سلمان فارسی – کازرون روزانه
۳۵۲۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۳۵۵۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه اراک روزانه
۴۲۲۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه مراغه روزانه
۵۵۹۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب پیام نور
۶۹۷۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۶۹۸۰ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشکده غیرانتفاعی رفاه – ویژه خواهران غیرانتفاعی
۷۰۲۰ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج پیام نور
۷۲۰۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی بصیر – آبیک غیرانتفاعی
۷۲۶۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – مرکز حسن آباد پیام نور
۷۴۴۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
۷۴۶۰ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد غیرانتفاعی
۱۱۶۹۸ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس روزانه
۱۲۵۴۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی
۱۲۹۳۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی خراسان – مشهد غیرانتفاعی
۱۲۹۵۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی بصیر – آبیک غیرانتفاعی
۱۳۷۱۵ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – مرکز حسن آباد پیام نور
۱۳۹۵۰ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی سراج – تبریز غیرانتفاعی
۱۴۰۰۱ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد غیرانتفاعی
۱۴۲۱۱ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – مرکز پرند پیام نور
۱۴۳۸۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز دولت آباد پیام نور
۱۴۴۱۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی سلمان – مشهد غیرانتفاعی
۱۴۴۴۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان پیام نور
۱۴۵۱۸ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز غیرانتفاعی
۱۴۵۸۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۱۴۸۶۸ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت غیرانتفاعی
۱۴۹۱۴ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند پیام نور
۱۵۰۵۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی حکیم طوس – مشهد غیرانتفاعی
۱۵۱۸۸ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان غیرانتفاعی
۲۰۳۷۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور غیرانتفاعی
۲۰۴۵۳ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی سلمان – مشهد غیرانتفاعی
۲۰۶۳۰ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور البرز – واحد نظرآباد پیام نور
۲۰۷۸۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی اسوه معاصر- تبریز غیرانتفاعی
۲۱۰۲۷ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد غیرانتفاعی
۲۱۸۰۲ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی المهدی مهر – اصفهان (ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۲۱۹۹۶ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی اسوه معاصر- تبریز غیرانتفاعی
۲۲۱۷۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- اصفهان روزانه
۲۲۴۲۲ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد غیرانتفاعی
۲۳۸۷۸ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان – تبریز غیرانتفاعی
۲۶۳۸۱ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان غیرانتفاعی
۲۸۱۷۹ منطقه ۱ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس – تبریز غیرانتفاعی
۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه
۷۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۲۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۲۰۰ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۵۱۶ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه
۶۱۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان روزانه
۷۵۸ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۸۰۱ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۸۴۲ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه ارومیه روزانه
۸۵۱ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۱۱۲۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۱۶۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۱۱۸۰ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) روزانه
۱۴۲۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۱۴۵۹ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
۱۴۸۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
۱۶۱۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه
۱۶۲۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم
۱۶۴۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه تبریز روزانه
۱۶۶۲ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه
۱۶۹۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۱۷۰۸ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۱۷۶۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۱۹۹۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
۲۰۵۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۲۱۴۹ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۲۲۶۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه کاشان نوبت دوم
۲۲۷۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۲۳۰۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه اصفهان نوبت دوم
۲۳۵۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم
۲۹۵۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه یاسوج روزانه
۲۹۵۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) روزانه
۳۱۱۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۳۱۸۰ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
۳۲۸۹ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
۳۳۳۲ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه بیرجند روزانه
۳۹۶۶ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۴۰۳۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
۴۱۲۹ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
۴۴۷۹ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
۴۷۹۸ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۵۱۰۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه مراغه روزانه
۵۳۹۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) نوبت دوم
۵۵۰۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی امام جواد(ع) – یزد غیرانتفاعی
۵۶۹۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه یزد – مهریز نوبت دوم
۵۷۷۰ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه ملایر روزانه
۶۰۶۱ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
۶۶۰۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه مراغه نوبت دوم
۶۶۶۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سلمان فارسی – کازرون روزانه
۶۹۲۸ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز شهرضا پیام نور
۸۶۳۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس نوبت دوم
۸۸۴۹ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل غیرانتفاعی
۹۰۳۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج پیام نور
۹۳۳۰ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) روزانه
۹۴۳۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی مرکز آموزش عالی لار روزانه
۹۴۹۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار پیام نور
۹۵۱۲ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس نوبت دوم
۹۷۹۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
۹۹۵۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب پیام نور
۱۰۴۶۸ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل پیام نور
۱۰۹۴۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه زنجان نوبت دوم
۱۰۹۹۱ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد کاشان پیام نور
۱۱۲۸۲ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی
۱۱۷۲۱ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان نوبت دوم
۱۱۹۲۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور بوشهر – مرکز بوشهر پیام نور
۱۲۰۸۷ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور کردستان – مرکز سنندج پیام نور
۱۲۴۵۱ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) روزانه
۱۲۶۸۶ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
۱۲۷۳۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان نوبت دوم
۱۲۷۸۵ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل غیرانتفاعی
۱۳۱۰۳ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان پیام نور
۴۴۱۲۱ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور لرستان – مرکز خرم آباد پیام نور
۴۴۸۳۲ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی المهدی مهر – اصفهان (ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۴۵۵۹۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی روزبهان – ساری غیرانتفاعی
۴۶۴۷۸ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی زند – شیراز غیرانتفاعی
۵۳۲۵۴ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی سراج – تبریز غیرانتفاعی
۵۷۴۳۰ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی روزبهان – ساری غیرانتفاعی
۵۸۴۱۲ منطقه ۲ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی
۲۱ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه تهران روزانه
۱۲۲ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۳۴۹ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۴۲۳ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه یزد روزانه
۸۱۹ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۹۹۶ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۱۸۸ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۱۲۴۲ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) روزانه
۱۲۴۸ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه شهید مطهری روزانه
۱۵۷۰ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه فردوسی – مشهد نوبت دوم
۱۵۸۱ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه
۱۵۹۹ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۱۶۷۳ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۹۰۷ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه کاشان روزانه
۲۰۴۲ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس روزانه
۲۱۳۱ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر روزانه
۲۲۶۵ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه اراک روزانه
۲۴۳۴ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم
۲۵۵۳ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
۳۲۷۴ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه تبریز نوبت دوم
۳۸۵۵ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه مراغه روزانه
۳۹۶۴ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
۴۸۸۰ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
۵۱۱۸ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
۵۲۶۱ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
۵۳۷۴ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان روزانه
۵۳۹۰ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه گنبد روزانه
۵۵۴۴ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه گنبد روزانه
۵۶۸۰ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
۵۷۳۵ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه سلمان فارسی – کازرون روزانه
۵۹۵۱ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
۶۱۸۴ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه ملایر روزانه
۱۸۱۱۰ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور البرز – واحد هشتگرد پیام نور
۱۹۱۷۸ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۱۹۲۱۳ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد غیرانتفاعی
۱۹۹۷۹ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی اسوه معاصر- تبریز غیرانتفاعی
۲۵۰۶۱ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب پیام نور
۳۰۱۷۳ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان پیام نور
۳۰۸۰۷ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۳۰۹۱۴ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج پیام نور
۳۰۹۵۲ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز شهرضا پیام نور
۳۱۰۱۹ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی غیرانتفاعی
۳۱۲۰۵ منطقه ۳ روان‌ شناسی دانشگاه پیام نور تهران – واحد اسلامشهر پیام نور

             

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

 

 منبع:آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری

 

آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد - 

 
:: برچسب‌ها: رتبه قبولی روانشناسی نوبت دوم , رتبه قبولی روانشناسی غیرانتفاعی , آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری , ,
:: بازدید از این مطلب : 102
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: