آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری فراهم شده است و می توانید برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها ، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الومشاوره تماس بگیرید.

  دانشگاه  نوع دوره رشته دانشگاه نوع دوره
۵۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۲۲۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۲۳۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۳۰۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه شهرکرد روزانه
۳۴۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۳۹۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۴۰۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۴۲۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۴۲۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۴۶۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه
۵۵۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۶۲۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۶۵۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۶۵۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۶۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۶۷۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه شیراز روزانه
۷۵۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۷۷۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه
۸۰۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۸۹۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه
۸۹۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۹۵۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه
۱۰۳۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۱۰۷۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نوبت دوم
۱۰۸۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه اراک روزانه
۱۲۴۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه علم وفناوری مازندران – بهشهر روزانه
۱۳۴۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تفرش روزانه
۱۵۳۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم
۱۵۷۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
۱۶۸۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تبریز (محل تحصیل مرند) نوبت دوم
۱۷۰۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تبریز (محل تحصیل مرند) نوبت دوم
۱۸۹۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه زابل روزانه
۱۶۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۲۸۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۳۱۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۳۶۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۴۵۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه
۱۶۹۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۲۰۲۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه کاشان روزانه
۲۰۹۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه اصفهان روزانه
۲۱۰۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۲۵۰۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه
۲۵۳۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۳۱۵۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه
۳۵۹۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه قم روزانه
۴۰۰۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند – تبریز روزانه
۴۰۶۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۴۱۰۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تبریز نوبت دوم
۴۶۶۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سیرجان روزانه
۴۷۲۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه شهرکرد روزانه
۵۰۷۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تبریز نوبت دوم
۵۰۸۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
۵۱۷۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۵۲۰۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد غیرانتفاعی
۵۶۹۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه
۶۰۷۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه
۶۱۶۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۶۶۸۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس – بوشهر روزانه
۷۰۳۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه
۷۲۴۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بجنورد روزانه
۷۴۴۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان (محل تحصیل کبودر آهنگ) روزانه
۷۵۴۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
۸۰۷۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان روزانه
۸۱۶۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول روزانه
۸۵۶۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه ایلام روزانه
۸۷۸۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه بناب روزانه
۹۵۱۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه گلستان – گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) نوبت دوم
۹۵۷۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه فسا نوبت دوم
۹۸۷۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
۱۰۵۰۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سیرجان نوبت دوم
۱۱۰۴۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۲۷۰ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۳۱۹ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۴۱۷ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۴۸۳ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۵۰۲ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۵۵۹ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۵۹۶ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۹۲۰ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۹۳۶ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۹۷۳ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۱۰۰۱ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۱۰۱۳ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۱۱۵۵ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۱۱۹۵ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۱۳۲۰ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۱۳۶۶ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه
۱۴۰۴ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه
۱۵۰۳ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۱۵۵۲ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه
۱۶۲۶ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه
۲۹۶۲ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه
۳۰۲۷ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه شیراز روزانه
۳۴۷۱ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۳۹۹۴ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۴۱۱۹ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۴۱۶۸ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه فردوسی – مشهد نوبت دوم
۴۷۵۶ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه اصفهان روزانه
۵۹۶۸ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه یزد روزانه
۵۹۹۴ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه
۶۱۱۶ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
۶۱۶۴ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه
۶۴۱۷ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد غیرانتفاعی
۷۰۹۸ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
۷۵۷۳ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۸۱۲۰ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم روزانه
۸۸۹۷ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند – تبریز روزانه
۹۴۴۱ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه سمنان روزانه
۹۶۶۴ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
۱۰۲۳۲ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه تبریز نوبت دوم
۱۰۲۹۷ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه
۱۰۳۲۴ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۱۰۹۶۸ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشکده فنی ومهندسی گرمسار روزانه
۱۱۰۲۳ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس – بوشهر روزانه
۱۳۳۰۷ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند – تبریز نوبت دوم
۱۴۴۹۳ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۵۱۸۷ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشکده فنی ومهندسی گرمسار نوبت دوم
۱۵۲۹۱ منطقه ۱ مهندسی عمران مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا روزانه
۲۷۸۰۶ منطقه ۱ مهندسی عمران مرکز آموزش عالی محلات روزانه
۲۹۲۱۶ منطقه ۱ مهندسی عمران مرکز آموزش عالی استهبان روزانه
۳۱۱۱۰ منطقه ۱ مهندسی عمران مجتمع آموزش عالی گناباد روزانه
۳۲۳۱۷ منطقه ۱ مهندسی عمران مرکز آموزش عالی استهبان روزانه
۳۴۳۴۰ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه تربت حیدریه نوبت دوم
۳۵۰۴۸ منطقه ۱ مهندسی عمران دانشگاه بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه
۲۷۸ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف روزانه
۵۶۵ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۶۰۸ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه
۷۵۰ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه تهران روزانه
۸۲۳ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۱۲۴۲ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه
۱۲۴۴ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه
۱۲۵۳ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی روزانه
۱۴۱۵ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه شیراز روزانه
۱۵۲۲ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر پردیس خودگردان
۱۶۵۰ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی ( محل تحصیل کرج ) روزانه
۱۷۳۲ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۱۹۴۲ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۲۳۳۶ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۲۵۹۴ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه شیراز روزانه
۲۷۴۴ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه اصفهان روزانه
۲۹۱۵ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه زنجان روزانه
۴۷۲۵ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه
۴۸۴۳ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه شهرکرد روزانه
۵۸۷۴ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه تفرش روزانه
۶۰۳۸ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
۶۴۷۱ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه
۷۱۱۵ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۷۳۳۴ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه اراک روزانه
۷۳۵۴ منطقه ۲ مهندسی عمران مرکز آموزش عالی محلات روزانه
۷۹۰۹ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
۱۷۳۰۰ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه بیرجند روزانه
۱۸۰۸۱ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس – بوشهر روزانه
۱۸۳۶۶ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه علم وفناوری مازندران – بهشهر نوبت دوم
۱۸۴۲۶ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه زابل روزانه
۱۹۸۰۹ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول روزانه
۱۹۸۷۴ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار نوبت دوم
۲۰۲۱۸ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه ارومیه (محل تحصیل خوی) روزانه
۲۳۲۳۱ منطقه ۲ مهندسی عمران مرکز آموزش عالی محلات روزانه
۲۳۶۵۱ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه ملایر روزانه
۲۴۰۰۷ منطقه ۲ مهندسی عمران مجتمع آموزش عالی بم نوبت دوم
۲۵۷۷۷ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه لرستان – خرم آباد نوبت دوم
۲۶۰۰۶ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه جیرفت روزانه
۲۶۱۲۵ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه مراغه روزانه
۲۸۶۶۹ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی بیرجند روزانه
۲۸۷۱۱ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه تربت حیدریه روزانه
۳۰۸۷۳ منطقه ۲ مهندسی عمران مرکز آموزش عالی استهبان روزانه
۳۱۱۳۴ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سیرجان نوبت دوم
۳۵۵۵۶ منطقه ۲ مهندسی عمران مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین روزانه
۳۵۷۹۵ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه تربت حیدریه روزانه
۳۸۵۰۳ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه
۴۲۳۴۰ منطقه ۲ مهندسی عمران مجتمع آموزش عالی بم نوبت دوم
۴۲۴۵۲ منطقه ۲ مهندسی عمران دانشگاه بیرجند (محل تحصیل فردوس) روزانه
۳۶۳ منطقه ۳ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه
۱۴۳۳ منطقه ۳ مهندسی عمران دانشگاه تبریز روزانه
۱۵۷۳ منطقه ۳ مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۱۶۸۱ منطقه ۳ مهندسی عمران دانشگاه فردوسی – مشهد نوبت دوم
۱۸۴۶ منطقه ۳ مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر – کرمان روزانه

         

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

 

 

منبع:آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری

 

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان (بین الملل) - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد  - 

 
:: برچسب‌ها: آخرین رتبه قبولی دانشگاه سراسری , آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران , آخرین رتبه قبولی , ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: