آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری

یکی از مواردی که باید در زمان انتخاب رشته در نظر داشته باشید ، اطلاع از رتبه قبولی در سال گذشته است تا با آگاهی بیشتر انتخاب رشته خود را انجام دهید در جدول زیر رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه سراسری فراهم شده است و می توانید برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها ، با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره در تماس باشید.

در سهمیه

نوع سهمیه نام رشته دانشگاه محل پذیرش نوع دانشگاه
۵۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تهران روزانه
۱۳۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۴۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۴۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۱۶۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۱۶۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تبریز روزانه
۱۷۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۲۲۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۲۳۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم
۲۷۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۲۷۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد نوبت دوم
۳۰۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۳۵۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۳۶۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد نوبت دوم
۳۹۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۴۳۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۴۶۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۴۷۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تبریز روزانه
۴۸۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۵۰۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۵۲۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۵۴۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۵۶۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۶۰۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
۶۶۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۶۸۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بجنورد روزانه
۶۹۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بجنورد روزانه
۷۶۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۷۶۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زنجان روزانه
۹۴۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۹۹۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم
۱۱۷۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه اراک روزانه
۱۱۹۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۱۲۱۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۲۰۵۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۲۰۸۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه دامغان نوبت دوم
۲۱۶۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه ایلام نوبت دوم
۲۴۴۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) غیرانتفاعی
۲۴۷۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل نوبت دوم
۲۴۷۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه دامغان نوبت دوم
۲۶۶۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی مفید (ره) – قم غیرانتفاعی
۲۶۸۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۲۷۸۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۳۰۶۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۳۰۶۴ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۳۱۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۳۵۳۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۷۲۹۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۷۳۸۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۷۶۳۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۷۲۳۱ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۲۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۲۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه
۴۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه
۵۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۷۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۷۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۹۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۱۱۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۱۵۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۱۸۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۱۹۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۲۰۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۲۳۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۲۳۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۲۵۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه اصفهان نوبت دوم
۲۷۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۳۳۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۳۴۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه یزد روزانه
۳۵۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۳۶۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۳۸۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۳۹۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه یزد روزانه
۳۹۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۴۳۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۴۹۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۵۰۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۶۲۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۶۶۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ روزانه
۶۹۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۹۷۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۹۸۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۹۹۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) روزانه
۱۰۸۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۱۴۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۱۱۶۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ روزانه
۱۴۹۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) روزانه
۱۵۱۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه
۱۶۰۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۱۶۱۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه میبد روزانه
۱۶۲۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۱۶۷۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۱۹۹۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه ملایر روزانه
۲۰۱۹ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه اراک روزانه
۲۰۲۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۲۰۸۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۲۰۹۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد روزانه
۲۱۲۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه سمنان نوبت دوم
۲۱۳۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه بجنورد روزانه
۲۵۶۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه
۳۴۸۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۳۴۹۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۳۵۴۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل روزانه
۳۶۳۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی مفید (ره) – قم غیرانتفاعی
۳۷۸۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) غیرانتفاعی
۳۹۲۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند پیام نور
۳۹۳۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه دامغان نوبت دوم
۴۰۱۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) نوبت دوم
۴۰۴۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور
۴۱۵۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۴۱۶۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه کردستان – سنندج نوبت دوم
۴۴۷۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور خراسان رضوی – مرکز مشهد پیام نور
۴۵۵۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۴۵۷۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۴۶۲۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۴۷۶۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۶۱۷۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۶۵۴۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری روزانه
۶۶۶۴ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۶۷۸۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۶۸۰۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۶۹۴۱ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی بینالود – مشهد غیرانتفاعی
۷۳۱۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
۷۳۷۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی بینالود – مشهد غیرانتفاعی
۷۶۲۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه پیام نور
۷۹۸۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۸۲۳۸ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل غیرانتفاعی
۸۳۳۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد خوراسگان پیام نور
۸۸۱۵ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور مازندران – مرکز بابل پیام نور
۹۰۴۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل غیرانتفاعی
۹۵۱۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد غیرانتفاعی
۹۹۴۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان پیام نور
۱۰۳۱۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۰۴۱۰ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور مازندران – مرکز بابل پیام نور
۱۰۴۸۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۰۸۸۳ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۰۹۶۲ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۱۰۰۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۱۰۰۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
۱۱۰۳۶ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۲۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران روزانه
۳۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران روزانه
۹۷ منطقه ۱ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۹۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۳۰ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۵۰ منطقه ۱ حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۱۹۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۲۴۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۲۶۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۲۹۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۳۴۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۳۶۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۳۶۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۳۹۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۳۹۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه الزهرا(س) نوبت دوم
۴۰۷ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۴۱۵ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۴۳۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۴۵۰ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تبریز روزانه
۵۰۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۵۰۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۵۳۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۵۸۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۶۰۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۶۰۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران روزانه
۶۳۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه قم روزانه
۶۳۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۶۹۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۷۴۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۷۸۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه قم روزانه
۸۵۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۸۸۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۸۹۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۹۱۷ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تبریز روزانه
۹۴۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه گلستان – گرگان روزانه
۹۶۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۱۰۱۵ منطقه ۱ حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۱۰۲۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه کاشان روزانه
۱۱۰۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه کاشان روزانه
۱۱۵۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه قم روزانه
۱۱۷۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه کاشان روزانه
۱۲۸۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۱۳۱۰ منطقه ۱ حقوق دانشگاه کاشان روزانه
۱۳۳۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه قم روزانه
۱۳۶۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۴۷۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه
۱۵۳۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۵۴۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۱۵۶۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۷۵۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۷۶۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۷۷۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه
۱۷۹۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار روزانه
۱۸۰۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه قم روزانه
۱۸۶۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز اصفهان پیام نور
۲۰۰۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۲۰۵۹ منطقه ۱ حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) روزانه
۲۱۴۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب پیام نور
۲۴۸۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۲۵۹۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۲۶۶۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه شهرکرد نوبت دوم
۲۷۹۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه دامغان روزانه
۲۹۰۷ منطقه ۱ حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۳۰۴۷ منطقه ۱ حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۳۰۸۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب پیام نور
۳۱۰۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) غیرانتفاعی
۳۲۸۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه دامغان روزانه
۳۷۷۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد روزانه
۳۷۹۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه مراغه روزانه
۳۸۸۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
۴۰۳۰ منطقه ۱ حقوق دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل روزانه
۴۰۵۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه دامغان نوبت دوم
۴۳۵۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه مراغه روزانه
۴۳۹۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه دامغان نوبت دوم
۴۶۸۵ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد اسلامشهر پیام نور
۵۱۱۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۵۳۹۰ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز پیام نور
۵۴۴۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج پیام نور
۵۸۹۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۶۰۱۷ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) غیرانتفاعی
۶۱۹۸ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) غیرانتفاعی
۶۲۹۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد غیرانتفاعی
۷۸۲۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی بینالود – مشهد غیرانتفاعی
۷۹۹۵ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی خراسان – مشهد غیرانتفاعی
۸۰۵۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
۸۱۷۵ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد خوراسگان پیام نور
۸۲۵۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – مرکز نجف آباد پیام نور
۸۶۳۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) غیرانتفاعی
۸۷۷۵ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی بینالود – مشهد غیرانتفاعی
۸۸۲۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – مرکز پاکدشت پیام نور
۸۹۵۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس پیام نور
۹۰۵۳ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد غیرانتفاعی
۱۰۳۴۴ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد غیرانتفاعی
۱۱۰۸۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار پیام نور
۱۱۱۴۲ منطقه ۱ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد غیرانتفاعی
۱۱۸۳۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه تهران پردیس خودگردان
۱۳۲۷۹ منطقه ۱ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۳۸۵۱ منطقه ۱ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۴۸۴۷ منطقه ۱ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۱۵۲۸۶ منطقه ۱ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۴۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۸۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۹۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۲۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۱۷۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۲۱۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه علامه طباطبایی روزانه
۲۴۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۳۰۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه الزهرا(س) روزانه
۳۴۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۴۳۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۴۴۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۴۶۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه تبریز روزانه
۴۷۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۴۸۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۵۱۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۵۵۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۵۹۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۵۹۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۶۵۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه یزد روزانه
۶۹۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه یزد روزانه
۷۲۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۷۶۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۷۷۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۸۷۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه قم روزانه
۸۹۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه یزد روزانه
۹۰۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۹۳۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۱۰۶۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه کاشان روزانه
۱۰۸۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه قم روزانه
۱۵۸۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه تبریز نوبت دوم
۱۷۰۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۱۷۱۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه قم روزانه
۱۷۷۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۱۸۲۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۱۸۳۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زنجان روزانه
۱۸۹۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۱۹۰۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه یزد روزانه
۲۱۲۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۲۱۳۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۲۱۸۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۲۲۲۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۲۲۹۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم
۲۳۵۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه یزد – مهریز نوبت دوم
۲۵۱۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه گلستان – گرگان روزانه
۲۷۰۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۲۷۳۵ منطقه ۲ حقوق پردیس حضرت معصومه – قم روزانه
۲۷۹۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه اراک روزانه
۲۸۱۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۲۸۸۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۲۹۴۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۳۰۷۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۳۱۵۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۳۷۴۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه ملایر روزانه
۳۹۱۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه اراک روزانه
۳۹۵۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه گلستان – گرگان نوبت دوم
۴۰۷۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه سمنان نوبت دوم
۴۲۳۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه اراک روزانه
۴۲۵۰ منطقه ۲ حقوق پردیس حضرت معصومه – قم روزانه
۴۲۹۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۴۴۷۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه لرستان – خرم آباد روزانه
۴۵۱۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه دامغان روزانه
۴۵۴۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه ملایر روزانه
۴۵۶۸ منطقه ۲ حقوق پردیس حضرت معصومه – قم روزانه
۴۶۲۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور البرز – مرکز کرج پیام نور
۴۶۸۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه ایلام روزانه
۴۹۰۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۵۰۰۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه مراغه روزانه
۵۳۵۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار نوبت دوم
۵۶۲۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه گلستان – گرگان نوبت دوم
۵۶۸۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۵۷۳۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۵۹۱۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۶۰۱۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه ایلام روزانه
۶۱۹۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی مفید (ره) – قم غیرانتفاعی
۶۴۴۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۶۶۹۰ منطقه ۲ حقوق دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) نوبت دوم
۶۷۵۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه ملایر روزانه
۶۷۷۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۶۸۵۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۷۰۶۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور مازندران – مرکز ساری پیام نور
۷۳۹۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه نوبت دوم
۷۸۱۷ منطقه ۲ حقوق مجتمع آموزش عالی گناباد نوبت دوم
۸۳۴۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی مفید (ره) – قم غیرانتفاعی
۸۸۴۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل پیام نور
۹۱۲۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه پیام نور
۹۲۰۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه تهران پردیس خودگردان
۹۴۳۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد روزانه
۹۸۰۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل غیرانتفاعی
۱۰۴۴۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه ملایر نوبت دوم
۱۰۷۵۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی – مرکز تبریز پیام نور
۱۰۹۷۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۱۱۰۱۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل غیرانتفاعی
۱۱۰۴۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۱۱۱۳۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه سمنان نوبت دوم
۱۱۲۳۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد لواسانات پیام نور
۱۳۵۰۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – مرکز پاکدشت پیام نور
۱۳۵۶۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل نوبت دوم
۱۳۷۴۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور مازندران – مرکز ساری پیام نور
۱۴۱۶۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه دامغان نوبت دوم
۱۴۱۹۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور قم – مرکز قم پیام نور
۱۴۵۱۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور مازندران – مرکز ساری پیام نور
۱۴۸۸۴ منطقه ۲ حقوق دانشکده غیرانتفاعی رفاه – ویژه خواهران غیرانتفاعی
۱۴۹۳۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز پیام نور
۱۵۲۰۶ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد ری پیام نور
۱۵۵۳۰ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور قزوین – مرکز قزوین پیام نور
۱۶۳۶۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی – مرکز ارومیه پیام نور
۱۶۴۲۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – مرکز ورامین نوبت دوم
۱۶۷۸۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار نوبت دوم
۱۷۱۳۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان نوبت دوم
۱۷۸۶۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل پیام نور
۱۸۴۲۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان غیرانتفاعی
۱۸۴۸۴ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور خوزستان – مرکز اهواز پیام نور
۱۸۹۵۲ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۰۴۶۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان – واحد خوراسگان پیام نور
۲۰۵۱۵ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۰۹۱۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور فارس – مرکز شیراز پیام نور
۲۰۹۵۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۱۸۴۸ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۲۶۰۷ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۳۱۶۳ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۳۳۶۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۳۴۸۹ منطقه ۲ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۳۱۲۹۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – مرکز حسن آباد پیام نور
۴۰۰۲۱ منطقه ۲ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس پیام نور
۶۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۷۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۹۹ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شاهد روزانه
۱۷۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهید بهشتی روزانه
۲۰۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه تبریز روزانه
۲۰۴ منطقه ۳ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۲۱۹ منطقه ۳ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۲۲۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۲۲۹ منطقه ۳ حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۴۱۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه یزد روزانه
۴۳۹ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۴۶۹ منطقه ۳ حقوق دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) روزانه
۵۰۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۵۱۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم
۵۱۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۵۶۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۵۹۴ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین روزانه
۶۹۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۷۸۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه فردوسی – مشهد روزانه
۸۹۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بوعلی سینا – همدان روزانه
۹۳۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شیراز روزانه
۹۸۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه قم روزانه
۱۰۴۴ منطقه ۳ حقوق دانشگاه میبد روزانه
۱۱۴۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زنجان روزانه
۱۱۵۲ منطقه ۳ حقوق دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
۱۲۰۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۱۳۱۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۱۳۴۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه اصفهان روزانه
۱۴۳۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه گیلان – رشت روزانه
۱۴۵۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۱۵۰۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهرکرد روزانه
۱۶۳۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز روزانه
۱۶۹۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر نوبت دوم
۱۷۸۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه گلستان – گرگان روزانه
۲۱۱۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه یزد روزانه
۲۱۴۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه مازندران – بابلسر روزانه
۲۲۲۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه سمنان روزانه
۲۴۵۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه قم روزانه
۲۵۶۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۲۶۲۴ منطقه ۳ حقوق دانشگاه اراک روزانه
۲۷۵۴ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بیرجند روزانه
۲۷۷۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه اراک روزانه
۲۸۲۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۲۹۱۴ منطقه ۳ حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه
۲۹۴۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه بجنورد روزانه
۴۳۴۲ منطقه ۳ حقوق پردیس حضرت معصومه – قم روزانه
۴۴۹۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه
۴۵۰۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه ملایر روزانه
۴۶۱۲ منطقه ۳ حقوق پردیس شهید چمران روزانه
۴۶۶۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۵۴۰۹ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۵۴۶۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه کردستان – سنندج روزانه
۶۰۲۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
۶۲۳۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه ایلام روزانه
۶۲۵۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه تهران پردیس خودگردان
۶۲۶۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه ایلام روزانه
۶۴۸۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه تبریز نوبت دوم
۶۵۶۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه ملایر روزانه
۶۶۴۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه ملایر نوبت دوم
۶۶۵۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه کاشان نوبت دوم
۶۷۰۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه ایلام روزانه
۶۸۹۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل روزانه
۷۲۵۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل روزانه
۷۹۴۱ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل روزانه
۸۴۴۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۸۷۱۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه ملایر نوبت دوم
۸۷۸۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی خراسان – مشهد غیرانتفاعی
۹۶۷۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد روزانه
۹۷۱۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب پیام نور
۹۹۵۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه لرستان – خرم آباد نوبت دوم
۱۰۰۰۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ غیرانتفاعی
۱۰۴۹۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه گیلان – رشت نوبت دوم
۱۰۵۷۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل غیرانتفاعی
۱۱۳۴۲ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۱۱۴۴۶ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل دماوند) غیرانتفاعی
۱۱۸۴۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه تهران پردیس خودگردان
۱۱۸۹۲ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل پیام نور
۱۲۱۲۴ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد غیرانتفاعی
۱۵۱۱۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – مرکز دماوند پیام نور
۱۵۱۸۲ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور کرمان – مرکز سیرجان پیام نور
۱۵۳۵۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان پیام نور
۲۰۴۳۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهریار پیام نور
۲۰۶۴۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی آل طه(ویژه خواهران) غیرانتفاعی
۲۶۹۸۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۲۹۸۰۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – مرکز ورامین پیام نور
۲۹۹۹۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۳۰۰۸۲ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور همدان – مرکز همدان پیام نور
۳۰۱۰۵ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۳۰۸۲۸ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان
۴۲۲۴۷ منطقه ۳ حقوق دانشکده غیرانتفاعی رفاه – ویژه خواهران غیرانتفاعی
۴۹۵۳۰ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد شهر جدید پردیس پیام نور
۵۲۱۶۷ منطقه ۳ حقوق دانشگاه پیام نور تهران – واحد پیشوا پیام نور
۶۱۳۱۹ منطقه ۳ حقوق دانشگاه غیرانتفاعی خراسان – مشهد غیرانتفاعی
۶۳۰۶۳ منطقه ۳ حقوق دانشگاه زابل پردیس خودگردان

            

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

 


منبع:آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری


-
 آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد - آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری - 
:: برچسب‌ها: رتبه قبولی , رتبه قبولی دانشگاه سراسری , رتبه قبولی حقوق , ,
:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: