آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری
نوشته شده توسط : الو مشاور

آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

داوطلبان با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند بسته به اینکه متقاضی پذیرش در چه دانشگاهی در رشته علوم تغذیه هستند می توانند در انتخاب رشته این رشته را جزء انتخاب های خود قرار دهند داوطلبان با رتبه ۱۵۰۰تا ۱۳۰۰۰ می توانند در این رشته در دانشگاه های روزانه ،غیر انتفاعی و پردیس خودگردان ادامه تحصیل دهند.درادامه آخرین رتبه های قبولی در این رشته در دانشگاههای مختلف ذکر شده است که می توانید از آن برای انتخاب رشته خود بهره ببرید.

 رتبه در سهمیه  سهمیه قبولی رشته

 دانشگاه

 نوع دوره
۱۵۸۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان روزانه
۱۸۴۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۱۸۶۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۱۹۱۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۱۹۵۷ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۰۶۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۳۵۰ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
۲۵۰۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۲۸۳۹ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روزانه
۲۹۵۸ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد روزانه
۳۰۶۳ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان پردیس خودگردان
۳۱۱۲ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۳۱۵۵ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) روزانه
۳۲۱۶ ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه
۴۰۱۷ ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۲۳۵۹ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۵۹۱ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۲۸۷۶ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز روزانه
۲۸۹۷ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۹۳۸ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۹۴۲ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۲۹۴۲ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۳۰۰۲ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۳۱۰۴ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
۳۲۵۷ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان روزانه
۳۲۶۹ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۳۳۶۷ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۳۴۰۶ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۳۴۴۶ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان روزانه
۳۸۳۴ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان روزانه
۴۱۷۰ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل آرادان ) روزانه
۴۷۲۰ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
۵۲۹۲ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۵۳۹۱ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۵۷۵۰ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد غیرانتفاعی
۶۰۰۸ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد غیرانتفاعی
۶۳۵۲ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد غیرانتفاعی
۶۹۲۳ منطقه ۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) روزانه
۳۸۵۴ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل اوز) روزانه
۴۱۴۵ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۴۱۹۸ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۴۴۳۹ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
۴۵۷۵ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۴۷۲۱ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۹۰۶ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز روزانه
۵۱۰۲ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۵۳۶۶ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان پردیس خودگردان
۵۴۶۶ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۵۴۹۴ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
۵۶۰۴ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه پیام نور گلستان – مرکز گنبد کاووس روزانه
۵۹۰۷ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زنجان روزانه
۷۳۱۹ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی مراغه روزانه
۱۰۲۲۳ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه
۱۰۲۴۶ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۱۰۲۷۱ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد غیرانتفاعی
۱۱۵۶۰ منطقه ۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۲۲۷۰ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۲۹۰۲ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۲۹۲۶ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران روزانه
۳۳۴۲ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روزانه
۴۵۵۴ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران پردیس خودگردان
۴۷۳۰ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۵۷۷۵ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پردیس خودگردان
۵۹۴۵ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روزانه
۶۶۷۱ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی شوشتر روزانه
۶۷۴۲ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه
۷۱۳۳ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۷۸۹۳ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل روزانه
۸۶۲۸ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد روزانه
۱۲۲۰۰ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد غیرانتفاعی
۱۳۰۸۳ منطقه ۳ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر روزانه

 

برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته ها با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره تماس حاصل گرفته شود. 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید 

 

منبع:آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری

آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه پردیس خودگردان آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد - آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه سراسری 
:: برچسب‌ها: آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه , آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری , آخرین رتبه قبولی سراسری , ,
:: بازدید از این مطلب : 94
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 مرداد 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: