شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان
نوشته شده توسط : الو مشاور

میزان شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان

شهریه کل دانشگاه پردیس بین الملل از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است که شهریه ثابت بر اساس نوع رشته تحصیلی و سال ورود به دانشگاه تعیین می شود و تعداد واحد های اخذ شده تاثیری در میزان آن ندارد ولی میزان شهریه متغیر وابسته به تعداد و نوع واحد های انتخابی می باشد که سالانه ۱۰ الی ۱۵ درصد نیز بر آن افزوده می شود.

 میزان شهریه مقطع دکتری تخصصی دانشگاه پردیس خودگردان

گروه آموزشی علوم انسانی فنی مهندسی ، کشاورزی ، علوم پایه
شهریه ثابت

 

(تومان)

۲/۶۵۶۰/۰۰۰

 

الی

۵/۸۵۰/۰۰۰

۳/۲۰۰/۰۰۰

 

الی

۷/۲۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر نظری

 

(تومان)

۵۷۰/۰۰۰

 

الی

۸۵۰/۰۰۰

۷۵۰/۰۰۰

 

الی

۸۵۰/۰۰۰

شهریه متغیر عملی

 

(تومان)

۹۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۴۰/۰۰۰

۹۵۰/۰۰۰

 

الی

۱/۲۰۰/۰۰۰

شهریه پایان نامه

 

(تومان)

۷۴۰/۰۰۰

 

الی

۱/۱۵۰/۰۰۰

۸۴۰/۰۰۰

 

الی

۲/۲۵۰/۰۰۰

شهریه آزمون جامع

 

(تومان)

۱/۳۲۰/۰۰۰

 

الی

۳/۶۵۰/۰۰۰

۱/۷۳۰/۰۰۰

 

الی

۳/۶۵۰/۰۰۰

  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های انسانی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۹/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های علوم پایه دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ الی ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های فنی مهندسی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.
  • هزینه یک ترم تحصیلی مقطع دکتری در رشته های علوم پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل حدود ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ الی ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان است.

میزان شهریه مقطع دکتری عمومی دانشگاه پردیس خودگردان

نام رشته  میزان شهریه
پزشکی ۱۶ الی ۲۲ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

دندان پزشکی ۱۷ الی۲۲ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

داروسازی ۱۶ الی ۲۱ میلیون تومان

 

(یک ترم تحصیلی)

 

 
 

شهریه دکتری تعدادی از دانشگاه های پردیس خودگردان پرطرفدار

شهريه دانشجويان مقطع دكتری دانشگاه تهران

گروه آموزشی مبلغ کل شهریه
علوم انسانی و علوم رفتاری ۸/۶۰۰/۰۰۰
سایر رشته ها ۱۰/۵۰/۰۰۰

 

شهريه دانشجويان مقطع دکتری دانشگاه امیرکبیر

شهریه ثابت به ازای هر نیمسال شهریه متغیر به ازای هر واحد درس  شهریه امتحان جامع شهریه تصویب پروپوزال
۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۹۵۰/۰۰۰ تومان ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۲/۴۰۰/۰۰۰

 

شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شهیدبهشتی

گروه آموزشی شهریه ثابت دروس نظری هر واحد پایان نامه ارزیابی جامع آموزشی
علوم انسانی ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۵۷۵/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰
سایر گروه ها ۸/۱۰۰/۰۰۰ ۵۷۵/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۲/۹۲۰/۰۰۰

 

شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

گروه آموزشی کل شهریه  شهریه هر نیمسال
علوم انسانی ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۲۵۰/۰۰۰
سایر گروه ها ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۷۵۰/۰۰۰ 

 

شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه تبریز

گروه آموزشی کل شهریه  شهریه هر نیمسال
علوم انسانی ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۴۳۰/۰۰۰
سایر گروه ها ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۸۵/۰۰۰

 

شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه اصفهان

گروه آموزشی شهریه ثابت شهریه دروس اصلی شهریه دروس عملی شهریه پایان نامه شهریه آزمون جامع
علوم انسانی ۴/۴۵۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ ۷۶۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰
علوم پایه ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۶۶۰/۰۰۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ۱/۷۰۰/۰۰۰
فنی مهندسی ۵/۶۰۰/۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ ۸۷۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰  ۲/۰۰۰/۰۰۰

 

شهریه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه الزهرا

گروه آموزشی شهریه ثابت

شهریه دروس نظری

شهریه دروس عملی شهریه پروژه نظری شهریه پروژه عملی
علوم انسانی ۳/۷۵/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰
علوم پایه ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱/۲۵۰/۰۰۰
فنی مهندسی ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰

 

 
 

شهریه انصراف ، مرخصی و اخراج از تحصیل دانشگاه پردیس خودگردان

شهریه آموزشی مرخصی تحصیلی

دانشجویان متقاضی مرخصی به دلایل پزشکی یا غیرپزشکی چنانچه با درخواست مرخصی آن ها موافقت شود ، ملزم به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال طول مدت مرخصی تحصیلی خود می باشند.

شهریه آموزشی انصراف از تحصیل

پیش از شروع اولین ترم تحصیلی 

در تمام دوره های تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ، شهریه انصراف از تحصیل قبل از شروع اولین ترم تحصیلی و تشکیل کلاس های درس ، برابر با شهریه کامل یک سال تحصیلی می باشد.

لازم به ذکر است که داوطلبانی که در آزمون پذیرفته شده اند ولی برای ثبت نام حضوری در دانشگاه اقدام نکرده اند ، مشمول پرداخت هزینه انصراف نمی باشند.

پس از شروع اولین ترم تحصیلی

دانشجویانی که پس از حضور در کلاس ها متقاضی انصراف از رشته و دانشگاه خود می باشند بایستی علاوه بر پرداخت کل شهریه ترم جاری ، شهریه کامل یک سال تحصیلی آتی را نیز به عنوان هزینه انصراف پرداخت کنند.

شهریه آموزشی دانشجوی اخراجی

دانشجویان اخراجی از دانشگاه پردیس خودگردان بایستی علاوه بر پرداخت شهریه ترم جاری ، شهریه کامل دو ترم آتی را نیز پرداخت نمایند چنانچه دانشجوی اخراجی به دانشگاه بازگردد ، شهریه پرداختی قابل برگشت نخواهد بود.

نحوه پرداخت شهریه در دانشگاه پردیس خودگردان

دانشجوبان ورودی جدید بایستی کل شهریه نیمسال اول تحصیلی خود را به حساب پردیس بین الملل واریز نمایند و در زمان تعیین شده توسط دانشگاه به حسابداری تحویل دهند. از ترم دوم به بعد دانشجویان بایستی در زمان انتخاب واحد بدهی نیمسال گذشته را همراه با شهریه ثابت ترم جدید را پرداخت نموده و شهریه متغیر را تا زمان شروع امتحانات فرصت خواهند داشت با دانشگاه تسویه کنند.

                        

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 

منبع:شهریه دکتری دانشگاه پردیس خودگردان

شهریه کارشناسی ، ارشد و دکتری پیام نور - شهریه کارشناسی ، ارشد و دکتری غیرانتفاعی - میزان شهریه دانشگاه آزاد - میزان شهریه دانشگاه پیام نور - شهریه دانشگاه شبانه - میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت - میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان -
:: برچسب‌ها: شهریه دکتری , شهریه پردیس خودگردان , دانشگاه پردیس خودگردان , ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 مهر 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: