لیست رشته های دانشگاه غیرانتفاعی
نوشته شده توسط : الو مشاور

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی ۹۹

برای ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در هر یک از نیمسال های تحصیلی مهر و بهمن ماه ، دفترچه ثبت نام جداگانه منتشر می شود زیرا لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در هر نیمسال متفاوت است.

گروه ریاضی

 • مهندسی نقشه برداری
 • معماری داخلی
 • مهندسی کامپیوتر
 • علوم کامپیوتر
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی انرژی
 • مهندسی برق
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی ایمنی صنعتی
 • مهندسی ساخت و تولید
 • مهندسی فضای سبز
 • علوم و مهندسی خاک
 • علوم و مهندسی باغبانی
 • مهندسی خط و سازه های ریلی
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • کاردانی فنی عمران
 • کاردانی فنی برق
 • کاردانی نقشه برداری
 • کاردانی معماری
 • مدیریت امور گمرکی
 • شیمی محض
 • شیمی کاربردی
 • علوم و مهندسی باغبانی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت امور بانکی
 • مدیریت بیمه
 • مذیریت صنعتی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی مخابرات
 • کاردانی شهرسازی
 • کاردانی حقوق قضایی
 • کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
 • کاردانی اشتغال
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی امور زراعی وباغی
 • کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
 • کاردانی امور زراعی وباغی
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
 • کاردانی آمار
 • کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • حقوق
 • جغرافیا
 • حسابداری
 • علوم ورزشی
 • علوم تربیتی
 • ریاضیات و کاربردها
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • اقتصاد کشاورزی
 • کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • زیست فناوری
 • هتلداری
 • علوم و مهندسی جنگل
 • مدیریت مالی
 • مدیریت دولتی
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • باستان شناسی
 • کاردانی شیمی آزمایشگاهی
 • جامعه شناسی
 • آمار
 • کاردانی نقشه برداری
 • کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
 • زیست فناوری
 • زیست شناسی گیاهی
 • آمار و سنجش آموزشی
 • کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
 • علوم و مهندسی محیط زیست
 • علوم و مهندسی شیلات
 • علوم و مهندسی جنگل
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردانی فنی جوشکاری
 • روانشناسی
 • گردشگری
 • علوم و مهندسی آب
 • مهندسی نقشه برداری
 • زبان و ادبیات فارسی
 • مهندسی صنایع مبلمان
 • فلسفه و عرفان اسلامی
 • کاردانی علوم ورزشی
 • کاردانی هتلداری
 • مدیریت و بازرگانی دریایی
 • کاردانی حقوق قضایی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • علوم سیاسی
 • شیعه شناسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • روانشناسی
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی تکنولوژی محیط زیست
 • کاردانی امور زراعی وباغی
 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • جغرافیا
 • روزنامه نگاری
 • زمین شناسی
 • مهندسی ساخت و تولید
 • مترجمی زبان عربی
 • زبان و ادبیات عربی
 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه و حقوق اسلامی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • اقتصاد
 • هتلداری
 • مهندسی فضای سبز
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
پیشنهاد میشود این مطلب را هم مطالعه کنید:   ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 99

گروه علوم تجربی

 • علوم و مهندسی محیط زیست
 • علوم و مهندسی باغبانی
 • علوم و مهندسی خاک
 • مهندسی اپتیک و لیزر
 • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 • مهندسی فضای سبز
 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • گیاه پزشکی
 • زمین شناسی
 • اقتصاد کشاورزی
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی پلیمر
 • علوم و مهندسی جنگل
 • علوم و مهندسی شیلات
 • علوم و مهندسی محیط زیست
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
 • کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
 • کاردانی امور زراعی و باغی
 • کاردانی تولید و بهره برداری ازگیاهان دارویی و معطر
 • ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 • مهندسی نقشه برداری
 • زیست شناسی جانوری
 • زیست شناسی دریا
 • زیست فناوری
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 • مهندسی شیمی
 • معماری داخلی
 • مهندسی کامپیوتر
 • علوم کامپیوتر
 • کاردانی امور اراضی
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
 • کاردانی امور زراعی و باغی
 • کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
 • کاردانی شیمی آزمایشگاهی
 • کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی
 • کاردانی پالایش گاز
 • کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
 • مهندسی برق
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی انرژی
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی نفت
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مهندسی خط و سازه های ریلی
 • مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 • مهندسی صنایع مبلمان
 • مهندسی ساخت و تولید
 • ریاضیات و کاربردها
 • کاردانی نقشه برداری
 • کاردانی فنی عمران
 • حسابداری
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت بیمه
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • کاردانی فنی صنایع
 • کاردانی فنی مکانیک
 • مهندسی هوافضا
 • کاردانی معماری
 • کاردانی معماری سنتی
 • کاردانی شهرسازی
 • کاردانی فنی جوشکاری
 • کاردانی آمار
 • علوم مهندسی
 • مدیریت و بازرگانی دریایی
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • علوم قرآن و حدیث
 • کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
 • علوم ورزشی
 • روانشناسی
 • روابط عمومی
 • جامعه شناسی
 • آمار و سنجش آموزشی
 • شیعه شناسی
 • زبان و ادبیات عربی
 • علوم قرآن و حدیث
 • زبان و ادبیات فارسی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و مدیریت
 • کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
 • باستان شناسی
 • علوم سیاسی
 • جغرافیا
 • کاردانی مخابرات
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی حقوق قضایی
 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • کاردانی امور دولتی
 • علوم سیاسی
 • کاردانی اشتغال
 • کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
 • کاردانی هتلداری
پیشنهاد میشود این مطلب را هم مطالعه کنید:   دفترچه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 99

گروه علوم انسانی

 • مدیریت بازرگانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
 • کاردانی روابط کار
 • تاریخ اسلام
 • زبان و فرهنگ عربی
 • حسابداری
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • فرهنگ و معارف اسلامی
 • علوم تربیتی
 • معارف اسلامی و مدیریت
 • کاردانی امور فرهنگی
 • زبان شناسی
 • کاردانی گردشگری
 • کاردانی علوم قضایی
 • کاردانی بیمه
 • کاردانی اشتغال
 • علوم ورزشی
 • مددکاری اجتماعی
 • کاردانی مدیریت بازرگانی
 • کاردانی مدیریت صنعتی
 • کاردانی امور دولتی
 • کاردانی هتلداری
 • کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
 • مدیریت صنعتی
 • روزنامه نگاری
 • مدیریت فرهنگی هنری
 • هتلداری
 • زبان و ادبیات عربی
 • مدیریت بیمه
 • حقوق
 • جغرافیا
 • مدیریت مالی
 • مدیریت امور گمرکی
 • مدیریت دولتی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • روانشناسی
 • علوم تربیتی
 • کاردانی امور دولتی
 • مشاوره
 • اقتصاد
 • علوم قضایی
 • مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • گردشگری
 • هتلداری
 • علوم قرآن و حدیث
 • کاردانی حسابداری
 • کاردانی امور مالی و مالیاتی
 • کاردانی امور فرهنگی
 • کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
 • زبان و ادبیات عربی
 • علوم قرآن و حدیث
 • فلسفه و کلام اسلامی
 • معارف اسلامی – تبلیغ و ارتباطات
 • معارف اسلامی و علوم تربیتی
 • گردشگری
 • روابط عمومی
 • شیعه شناسی
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • باستان شناسی

گروه هنر

 • کاردانی گرافیک
 • ارتباط تصویری
 • تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
 • طراحی صنعتی
 • هنر اسلامی
 • عکاسی
 • کارگردانی تلویزیون
 • چاپ
 • مرمت بناهای تاریخی
 • طراحی لباس
 • ارتباط تصویری
 • تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
 • طراحی و ساخت طلا و جواهر
 • مرمت بناهای تاریخی
 • کاردانی گرافیک
 • کاردانی هنر سفالگری
 • سینما
 • نقاشی
 • نوازندگی موسیقی ایرانی
 • کاردانی انیمیشن
 • کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
 • کاردانی باستان شناسی
 • طراحی پارچه
 • هنر اسلامی
 • ادبیات نمایشی
 • کتابت و نگارگری
 • نمایش عروسکی

گروه زبان

 • کاردانی آموزش زبان انگلیسی
 • کاردانی آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات آلمانی
 

لیست رشته های با کنکور دانشگاه غیرانتفاعی ۹۹

تحصیل و شرکت در رشته های با کنکور دانشگاه غیرانتفاعی از طریق ثبت نام کنکور سراسری ۹۹ و شرکت در مرحله انتخاب رشته کنکور می باشد. بدین صورت که داوطلبان پس از ثبت نام کنکور در بهمن ماه می بایست در روز برگزاری آزمون حضور یابند و پس از اعلام نتایج اولیه و در زمان انتخاب رشته کنکور ، رشته های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی را نیز در فرم انتخاب رشته خود قرار دهند.

پیشنهاد میشود این مطلب را هم مطالعه کنید:   هزینه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی 99

داوطلبان جهت اطلاع از رشته های با کنکور دانشگاه غیرانتفاعی ، بایستی بر حسب گروه آزمایشی که در آن کنکور داده اند دفترچه راهنمای انتخاب رشته مربوطه را دانلود و بررسی نمایند :

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری

دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری علوم تجربی
دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری ریاضی
دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری علوم انسانی
دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری هنر
دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری زبان

مطالب پشنهادی برای مطالعه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی
ثبت نام دانشگاه غیرانتفاعی
شرایط ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری
زمان ثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری 
ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری 
دفترچه ثبت نام بدون کنکور مهرماه 
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۹
لیست رشته های بدون کنکور سراسری 
معرفی رشته های پیراپزشکی بدون کنکور
شرایط رشته های پیراپزشکی بدون آزمون کاردانی 

 

 

 

در صورتی که در حین و یا پس از مطالعه مطلب زیر در خصوص

"لیست رشته های دانشگاه غیرانتفاعی"

نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه یا موضوعات دیگر دارید، میتوانید با مرکز الومشاوره تماس بگیرید. تا سوالات و ابهامات شما به طور کامل برطرف شوند

۹۰۹۹۰۷۲۹۵۸

تماس فقط از تلفن ثابت بدون کد و صفر

مشاورین ما همه روزه (حتی ایام تعطیل) از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ شب آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما میباشند

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 
:: برچسب‌ها: دانشگاه غیرانتفاعی , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی , رشته های بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی , ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 بهمن 1398 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: